Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.fajneceny.sk a (ďalej len „internetový obchod“), ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou               Security Expres, s. r. o.

1.2 Tieto VOP upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti pri uzatváraní zmlúv, ktorých predmetom je predaj tovaru.

1.3 Predávajúcim je v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a (ďalej len „občiansky zákonník“) v spojitosti v ustanovením § 2 písm. b)                zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1992 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a na účely týchto VOP osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo povolania, resp. osoba konajúca v jej  mene alebo na jej účet. Na účely prevádzkovania internetového obchodu a týchto VOP sa predávajúcim rozumie spoločnosť:

Security Expres, s. r. o.
So sídlom Matice Slovenskej 4772/24, 080 01 Prešov
IČO: 50897187, DIČ: 2120520765
Bankové spojenie: SK85 7500 0000 0040 2473 0567
Fajneceny.sk

Email: obchod@fajneceny.sk

Mob.: 00421 915 500 022

 

Adresa kam zaslať tovar vrátenie v lehote 14 dní alebo reklamácia:

Security Expres, s. r. o., Dlhý rad 1, 085 01 Bardejov
 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 051/7721 597 
fax č. 051/7721 596 

 

(ďalej len „Predávajúci“)

1.4 Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar ponúkaný v našom internetovom obchode, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.5. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka v spojitosti s ustanovením § 2 písm. a) zákona ochrane
        spotrebiteľa a na účely týchto VOP fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej
        činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

(ďalej len “Kupujúci“)

1.6 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (spotrebiteľom) výslovne neupravené týmito VOP sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami
       občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
       na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
       (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a zákonom č. 513/1991 Obchodný zákonník za predpokladu, že kupujúcim nebude
       spotrebiteľ, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

1.7 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru v našom internetovom obchode a ktorá je uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

1.8 Každý používateľ internetových stránok nášho internetového obchodu, ako aj každý Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky tovaru
      Predávajúcemu týmto potvrdzuje, že sa s týmito VOP dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí a zaväzuje sa nimi riadiť.

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Podmienkou pre vytvorenie a odoslanie elektronickej objednávky na kúpu tovaru v našom internetovom obchode je predchádzajúca registrácia a vytvorenie
       tzv. osobného účtu, alternatívne jednotlivé prihlásenie a nákup bez registrácie. Prístupovými údajmi sa na účely osobného účtu Kupujúceho rozumejú 
       e-mailová adresa Kupujúceho a ním zvolené heslo.

2.2 Návrhom Predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s Kupujúcim je umiestnenie ponúkaného tovaru s uvedením jeho hlavných vlastností, ako aj celkovej
      ceny vrátane DPH na stránky internetového obchodu. Tovar je možné objednať prostredníctvom elektronickej objednávky. Elektronickou objednávkou sa 
      rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom vrátane fakturačných a dodacích údajov, zoznam objednaného tovaru z ponuky
      internetového obchodu, celkovú cenu objednaného tovaru a spôsob dodania a platby (ďalej len “objednávka“).

2.3 Kupujúci si za účelom vytvorenia objednávky a kúpy tovaru vloží zvolený tovar do elektronického košíka a ďalej nasleduje pokyny uvedené na stránke
       internetového obchodu týkajúce sa vyplnenia objednávkového formulára.

2.4 Kupujúci má možnosť pred záväzným odoslaním objednávky si ju skontrolovať a v prípade potreby opraviť. Kupujúci odoslaním objednávky vyhlasuje, že všetky
       údaje uvedené v objednávke sú úplné a pravdivé.

2.5 Odoslaním objednávky Kupujúcim a jej prijatím zo strany Predávajúceho vzniká kúpna zmluva. Kúpna zmluva môže byť v nadväznosti na voľbu Kupujúceho
       uzatvorená v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

2.6 Prijatie objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu zaslaním potvrdenia na e-mail, ktorý Kupujúci zadal pri registrácii. Predávajúci je povinný
       zaslaním informačného e-mailu Kupujúceho bezodkladne informovať aj o tom, že zaslanú objednávku nie je schopný z akýchkoľvek príčin vybaviť. Zmluvu uzatvorenú
       na základe objednávky, ktorá je pre obe zmluvné strany záväzná, možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán, alebo zo zákonných dôvodov.

3. Cena tovaru a poštovné

3.1 Aktuálne a platné ceny jednotlivých produktov sú na stránkach nášho internetového obchodu uvádzané pri každom produkte samostatne. Uvedené ceny nezahŕňajú
      náklady spojené s doručením objednaného tovaru Kupujúcemu, t.j. poštovné.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na aktualizáciu a prípadnú zmenu cien ponúkaného tovaru a poštovného.

3.3 Poštovné je vždy definované v internetovom obchode v košíku podľa výberu spôsobu dodania a váhy tovaru.

3.4 Konečná cena je celková cena uvedená v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane ceny za spôsob
      dopravy a platby, ktoré sa Kupujúci odoslaním objednávky zaväzuje za účelom kúpy tovaru zaplatiť (ďalej aj „Kúpna cena“). Predávajúci a Kupujúci sú touto
      cenou viazaní a meniť ju je možné iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

4. Platobné podmienky

4.1 Kúpna cena v celkovej hodnote tovaru je splatná pri odosielaní objednávky prostredníctvom bankového prevodu, platbou na dobierku u dopravca, v hotovosti.

4.2 Kúpna cena pre región Česká republika je splatná zálohou prostredníctvom bankového prevodu pri odosielaní objednávky. Bez vykonania úhrady nie je možné
       objednávku ďalej spracovať. Termín plnenia začína plynúť dňom pripísania hodnoty tovaru na účet Predávajúceho.

4.3 Kupujúci môže Kúpnu cenu uhradiť nasledovnými spôsobmi:

a)        hotovosť - za tovar Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pri osobnom odbere,

b)        platba na dobierku - za tovar Kupujúci zaplatí Predávajúcemu pri prevzatí objednávky u dopravca,

c)        platba prostredníctvom bankového prevodu - za tovar Kupujúci zaplatí prostredníctvom bankového prevodu zadaním potrebných údajov k prevodu kúpnej ceny Predávajúcemu.

4.4 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na objednaný tovar až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny.

5. Doručenie tovaru a dodacie podmienky

5.1 Predávajúci, resp. príslušný doručovateľ doručí Kupujúcemu objednaný tovar na miesto určené v objednávke ako dodacie miesto (t.j. v časti „Dodacie údaje“).

5.2 Obvyklá dodacia lehota pre tovar objednaný s miestom dodania na území Slovenskej republiky je 2 až 4 pracovných dni odo dňa potvrdenia prijatia objednávky
       Predávajúcim podľa článku 2 bod 2.5 týchto VOP. V iných prípadoch je predpokladaná doba dodania uvedená u tovaru.

5.3 Obvyklá dodacia lehota pre tovar objednaný s miestom dodania na území Českej republiky je 5 až 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky 
       Predávajúcim podľa článku 2 bod 2.5 týchto VOP. . V iných prípadoch je predpokladaná doba dodania uvedená u tovaru.

5.4 V prípade, ak dodanie tovaru v dodacej lehote podľa bodov 5.2 a 5.3 tohto článku nebude z akýchkoľvek príčin možné, je Predávajúci povinný Kupujúceho o tom 
      dodatočne a bezodkladne informovať. V tomto prípade je Predávajúci zároveň oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom 
      Kupujúceho taktiež bezodkladne upovedomí.

5.5 Predávajúci je povinný vopred informovať Kupujúceho aj o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky.

5.6 V prípade, ak by predĺžená dodacia lehota presiahla 30 dní, je Kupujúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.7 Predávajúci si splní svoje povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy v okamihu odovzdania objednaného tovaru odovzdaním dopravcovi na prepravu.

5.8 Tovar bude dodaný Kupujúcemu v bežných ochranných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo z dohody zmluvných strán vyplývajú špeciálne požiadavky.

5.9 Tovar bude dodaný Kupujúcemu s priloženou faktúrou.

5.10 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v mieste, ktoré uviedol ako miesto dodania v objednávke. Vo výnimočných prípadoch, ak sa na tom zmluvné strany písomne, resp. 
         Kupujúci s príslušným dopravcom dohodnú, môže Kupujúci prevziať tovar aj na mieste inom, než je miesto dodania uvedené v objednávke.

5.11 Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave. Kupujúci je požiadaný skontrolovať dodaný tovar. Pokiaľ Kupujúci pri prevzatí objednaného tovaru zistí jeho 
         poškodenie, porušenie obalu, či prípadne iné nezrovnalosti, je vhodné o tom príslušného doručovateľa informovať a túto skutočnosť zapísať do prepravného listu, prípadne 
         tovar odmietnuť prevziať z tohto dôvodu.

5.12 Tovar je zasielaný Kupujúcemu prostredníctvom GLS, DHL.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Kupujúci je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, resp. súvisiacimi právnymi predpismi oprávnený odstúpiť od 
       uzavretej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Odstúpením spotrebiteľa 
      od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zruší. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" 
      obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť. Ak spotrebiteľ tovar 
      (vrátane jeho príslušenstva) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa škody v súlade s platnými právnymi predpismi. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické 
       osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov ako aj fyzické osoby - nepodnikateľov, nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

6.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6.1 tohto článku u Predávajúceho v listinnej podobe alebo prostredníctvom e-mailu. Na tento účel môže Kupujúci 
       použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na stránkach www.fajneceny.sk.

6.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6.1 tohto článku sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy odošle Kupujúci Predávajúcemu najneskôr v posledný 
       deň lehoty, pričom dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.

6.4 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy podľa bodu 6.1 tohto článku zaslať tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy, Predávajúcemu späť na adresu 
       jeho sídla. Tovar musí byť vhodne zabalený na prepravu tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Tovar nesmie byť použitý, akokoľvek upravený, poškodený, špinavý či znehodnotený. 
       Na tovare musia byť zachované všetky štítky, ako od výrobcu, tak aj od nášho obchodu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého 
       zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade zníženia kvality tovaru, resp. vzniku škody na 
       tovare je Kupujúci povinný túto škodu Predávajúcemu nahradiť.

6.5 Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 6.1 tohto článku znáša v celom rozsahu Kupujúci.

6.6 V prípade odstúpenia od zmluvy Kupujúcim podľa bodu 6.1 tohto článku je Predávajúci povinný vrátený tovar prevziať a bez zbytočného odkladu vrátiť Kupujúcemu všetky 
      platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu 
      náklady na dopravu a poštovné, ktoré predstavujú rozdiel medzi nákladmi na doručenie spôsobom, ktorý si pôvodne zvolil Kupujúci a nákladmi na doručenie najlacnejším bežným 
      spôsobom doručenia tovaru ponúkaným Predávajúcim.

6.7 Predávajúci vráti Kupujúcemu platby podľa bodu 6.6 tohto článku rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. To neplatí, ak sa Predávajúci s Kupujúcim 
      písomne dohodnú inak.

6.8 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a)        predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho

b)        predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo zkáze

c)        predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

7. Záruka, záručné podmienky

7.1 Predávajúci zodpovedá za vady objednaného tovaru v súlade s ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré má objednaný tovar pri prevzatí Kupujúcim.

7.2 Kupujúci má právo uplatniť si nároky z vád tovaru počas trvania záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. 
      Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.3 Dokladom o kúpe tovaru a záručným listom zároveň sa na účely uplatnenia nárokov z vád objednaného tovaru podľa týchto VOP rozumie faktúra doručená Kupujúcemu 
      spolu s objednaným tovarom.

7.4 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
      Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané 
      náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.5 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy 
      odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet 
      vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.6 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na vady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa taktiež 
      nevzťahuje na vady o ktorých Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, na škody na tovare vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných 
      podmienok alebo používania v extrémne neobvyklých podmienkach.

7.7 Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@fajneceny.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho 
      reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci 
      má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami 
      sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
     Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. 
     Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej 
     činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúci a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so 
     spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. 
     Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. Reklamačné podmienky

8.1 Reklamáciu je Kupujúci oprávnený uplatniť na adrese sídla Predávajúceho uvedenej v článku 1 bod 1.3 týchto VOP poštou zaslaním chybného tovaru zabaleného do obalu vyhovujúcemu 
      preprave spolu s opisom vady a kópiou dokladu o kúpe (faktúrou) na adresu Predávajúceho. Za dôvod reklamácie neuznávame opotrebovanie tovaru, ktoré časom prirodzene a mení 
      vzhľad výrobku.

8.2 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä 
      ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia 
      vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.3 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny 
      veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

8.4 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má 
      spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Informácie o Kupujúcich a ich osobné údaje sú spracúvané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
      zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“. Kupujúci vytvorením registrácie v internetovom obchode, odoslaním elektronickej 
      objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP, udeľuje Predávajúcemu ako Prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 
      (ďalej aj len „Prevádzkovateľ“) súhlas so zaradením všetkých vyplnených osobných a iných údajov v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku 
      (ďalej len „osobné údaje“) do databázy Prevádzkovateľa a s ich ďalším spracúvaním súhlasí.

9.2 Osobné údaje poskytnuté Kupujúcim budú spracúvané výlučne na obchodné a marketingové potreby Prevádzkovateľa, ako aj na zasielanie obchodných oznámení, okrem iného aj 
      prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu a SMS správ).

9.3 Osobné údaje Kupujúceho bude Prevádzkovateľ spracúvať výlučne za účelom vybavenia objednávky Kupujúceho v internetovom obchode Prevádzkovateľa, jej dodania Kupujúcemu, vybavenia 
      reklamácie Kupujúceho, odstúpenia Kupujúceho od zmluvy a s tým súvisiacich činností, ako aj na zasielanie pravidelných informácií o novinkách a špeciálnych akciách v internetovom 
      obchode Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu poskytnutú Kupujúcim.

9.4 Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
      zákonov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každá dotknutá osoba má práva najmä podľa § 28 zákona o ochrane 
      osobných údajov, t.j. okrem iného na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných 
      údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. 
      Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných 
      údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. 
      Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 
      Udelený súhlas môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to doručením písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracúvaním osobných údajov do sídla Prevádzkovateľa alebo na email                                               obchod@fajneceny.sk.

9.5 Predávajúci zároveň vyhlasuje a zaväzuje sa, že akékoľvek údaje o Kupujúcom, ktoré mu Kupujúci poskytol za účelom kúpy tovaru na stránkach internetového obchodu, neposkytne žiadnej 
       tretej osobe, s výnimkou dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté iba v obmedzenom rozsahu za účelom doručenia tovaru.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP v ich platnom a účinnom znení sú zverejnené a voľne prístupné na stránkach internetového obchodu.

10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo znenie týchto VOP priebežne aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Vzájomný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa bude riadiť znením 
        tých VOP, ktoré sú v platnom a účinnom znení zverejnené na stránkach nášho internetového obchodu www.fajneceny.sk v čase odoslania objednávky tovaru zo strany Kupujúceho 
        Predávajúcemu.

10.3 Všetok obsah stránok nášho internetového obchodu vrátane loga, grafiky, obrázkov a textov je majetkom Predávajúceho alebo jeho dodávateľov a podlieha príslušným slovenským, ako 
        aj európskym a medzinárodným právnym predpisom a štandardom na úseku ochrany autorských práv a práv duševného vlastníctva. Akékoľvek používanie, zhromažďovanie, či zverejňovanie 
        tohto obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho alebo jeho dodávateľov je v rozpore s danou právnou úpravou.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 10. 1. 2018

Doprava zadarmo

Pri nákupe nad 50,-€ v našom internetovom obchode získavate automaticky dopravu zadarmo!

Doručenie do 72 hodín

Garantujeme rýchle doručenie tovaru k Vám domov.

Rýchla výmena tovaru

V prípade potreby sme Vám k dispozícii.