Reklamačný poriadok

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Zodpovednosť za vady predanej veci.

 • Predávaný tovar musí mať požadovanú kvalitu, množstvo, technické parametre a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám a obal, v ktorom je tovar uložený nesmie byť poškodený.
 • Za vady, ktoré má predávaný tovar už pri prevzatí kupujúcim, v plnej miere zodpovedá predávajúci.
 • V prípade už použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich nesprávnym a nevhodným použitím, mechanickým poškodením resp. bežným opotrebovaním.
 • Pri montáži tovaru je kupujúci povinný sa riadiť pokynmi uvádzanými výrobcom .
 • Pri tovare, u ktorého bola znížená cena z dôvodu nejakej vady, predávajúci už nezodpovedá za túto vadu.
Lehoty na uplatnenie reklamácie
 • Stanovené záručné doby spoločnosťou fajneceny.sk odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom sú 2 roky podľa Občianskeho Zákonníka, § 620
 • Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak zakúpený tovar má byť uvedený do prevádzky iným podnikateľom než predávajúcim, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia do prevádzky, pokiaľ  kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a včas a riadne poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
 • Reklamáciu je povinný spotrebiteľ uplatniť ihneď u predávajúceho, ako sa vada na tovare prejaví u predávajúceho. ;
 • K reklamačnému konaniu je potrebné predložiť vadný tovar, dôkladne vyplnený „Reklamačný list“ vydaný spoločnosťou fajneceny.sk, doklad o zakúpení tovaru ( Faktúra vystavená spoločnosťou fajneceny.sk, pri ďalšom predaji, doklad o predaji spotrebiteľovi ),
 • Právo zo zodpovednosti za vady vecí, pre ktoré platí záručná doba, zanikne, ak sa v záručnej dobe neuplatnilo.
Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie
 • Kupujúci uplatňuje reklamáciu zaslaním tovaru dodávateľovi, je vśak nutné kontaktovať  Technicku Podporu  a informovať ju o reklamácii.
 • Poverený pracovník spoločnosti fajneceny.sk. rozhodne o postupe riešenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, to však neznamená, že do troch pracovných dní bude reklamácia aj vyriešená.
 • Rozhodnutie o postupe riešenia reklamácie predstavuje nasledovné vyjadrenie povereného pracovníka :
 • 1. rozhodnutie o zamietnutí reklamácie.
 • 2. rozhodnutie, že vadný výrobok bude vymenený za bezvadný, budú vrátené kupujúcemu peniaze, alebo bude poskytnutá kupujúcemu zľava.
 • 3. rozhodnutie, že vadný tovar bude dodaný výrobcovi ( oprávnenému servisu ) na odborné posúdenie.
 • Reklamačné konanie bude ukončené najneskôr do 30 pracovných dní od uplatnenia reklamácie a zákazník je oboznámený písomnou formou o jej vyriešení, však do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.
Odstrániteľné závady
 • Za odstrániteľné vady sa považujú také vady odstránením, ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti výrobku.
 • Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť kupujúci má nárok :
 • 1. podľa §622 na odstránenie vady.
 • 2. podľa §622 na výmenu veci alebo, ak sa vada týka len súčasti veci, má nárok na výmenu vadnej súčasti, ak tým predávajúcemu nevznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • 3. podľa §623 na odstúpenie od zmluvy, ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád, veci riadne používať.
Neodstrániteľné závady
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bolo možné tovar riadne používať ako tovar bez vady, má kupujúci právo :
 • 1. na výmenu tovaru
 • 2. na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Právo kupujúceho na poskytnutie zľavy
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Pri poskytnutí zľavy z kúpnej ceny sa prihliadne na charakter vady a ako sa prejavuje vada pri používaní veci, stupeň a spôsob opotrebovania danej veci, dĺžku užívania a možnosti jej ďalšieho užívania.
Poškodenie tovaru pri predaji
 • Pri predaji dochádza k prechodu vlastníctva zaplatením ceny za vybraný tovar. Ak kupujúci svojim zavinením poškodí alebo zničí vybraný tovar ešte pred prechodom do vlastníckeho práva, zodpovedá za spôsobenú škodu podľa ustanovení § 420 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí o zodpovednosti za škodu.
Náklady spojené s reklamačným konaním
 • V prípade posudzovania reklamovaného tovaru výrobcom hradí náklady spojené s reklamačným konaním:
 • 1. fajneceny.sk  v prípade, že reklamácia bola oprávnená a posúdená výrobcom kladne
 • 2. Žiadateľ o reklamačné konanie v prípade, že reklamácia nebola oprávnená a výrobca rozhodol, že vada bola zapríčinená nesprávnym používaním resp. nesprávnou montážou.
Prechodné ustanovenia
 • Práva zodpovednosti za vady, pri ktorých záručná doba začala plynúť predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa doterajších platných predpisov.
 • Práva zo zodpovednosti za vady pri použitých veciach, pri ktorých záručná doba začala plynúť predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa doterajších právnych predpisov, ak k prevzatiu veci došlo predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

Doprava zadarmo

Pri nákupe nad 50,-€ v našom internetovom obchode získavate automaticky dopravu zadarmo!

Doručenie do 72 hodín

Garantujeme rýchle doručenie tovaru k Vám domov.

Rýchla výmena tovaru

V prípade potreby sme Vám k dispozícii.